Getuigen van de storm. Opgraving Kazernekwartier /MFC-Zuidelijk deel

Beschrijving

In opdracht van de gemeente Venlo heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) tussen 10 oktober 2016 en 23 januari 2017 een opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel te Blerick, gemeente Venlo.
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van het Fort van Venlo. Door de diverse bouwactiviteiten, die met de realisatiegepaard gaan, zal een deel van de archeologische resten worden aangetast of verstoord. Een ander deel van de resten, waaronder de buitenmuur en gracht van de vesting, zal worden ingepast en gevisualiseerd in de nieuwe inrichting. Er is daarom door de gemeente besloten om voorafgaand aan de nieuwbouw een opgraving uit te voeren om alle historische en archeologische resten nauwkeurig te documenteren en zodoende ook bouwstenen aan te reiken voor de nieuwe inrichting. Voorafgaand aan de in dit rapport beschreven opgraving zijn er met betrekking tot het Kazernekwartier al eerder diverse historische en archeologische onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog onderzoeken geweest naar de aanwezigheid van explosieven en milieuverontreinigingen.

De opgraving besloeg de zogenoemde zones 1A en 1B uit het gemeentelijk ontwikkelingsplan voor het Fort van Venlo. Zone 1A betrof een aantal terreingedeelten buiten de muren van het fort, die ten tijde van het eerdere plan “MFC” in 2012/2013 nog niet archeologisch waren onderzocht en ook wat betreft OCE nog niet waren vrijgegeven bedroeg 1,9 ha.

Zone 1B betrof het ontgraven en documenteren van de voormalige vestinggracht en de buitenmuur van fort Sint Michiel aan de zuidzijde van het kazerneterrein, met het oog op de toekomstige inpassing en gedeeltelijke restauratie. De oppervlakte hiervan bedroeg 0,7 ha.
Het onderzoeksgebied (zones 1A en 1B samen) lag sinds 2013 grotendeels braak en was verder voor een klein deel nog bestraat. Ook gebouw D viel hier deels onder, maar ten tijde van het onderzoek had er nog geen sloop plaatsgevonden. Daarnaast waren er nog bomen aanwezig, die deels gehandhaafd dienden te blijven.
Vanwege het aantreffen van een deel van de muur van één van de
schuilkelders is besloten de schuilkelders, hoewel deze eigenlijk gelegen zijn
in de later te onderzoeken zone 1C, in hun geheel vrij te leggen tijdens deze opgravingscampagne.

Details

Titel: Getuigen van de storm. Opgraving Kazernekwartier /MFC-Zuidelijk deel
Auteur(s):

J. van der Weerden S. van Daalen
P. Doeve
R. van der Mark
S. Mooren
G. Oldenmenger M. Tolboom
L. de Vries
N. Warmerdam

Jaar van uitgifte: 2018
ISSN:

1873-9350

Download:: Bestand