Nu aan het laden
×

Een Waeragtig Verhael van de groote en Geluckige Overwinninge der sterke Stadt Venloo, die op den 22 September 1702. met Accoort is over gegaen.

Een Waeragtig Verhael van de groote en Geluckige Overwinninge der sterke Stadt Venloo, die op den 22 September 1702. met Accoort is over gegaen.

Een Waeragtig Verhael van de groote en Geluckige Overwinninge der sterke Stadt Venloo, die op den 22 September 1702. met Accoort is over gegaen.

Op de wys: Beroemde Nederlanden, &c.
Beroemde Nederlande:
gy kloeke Bataviers,
wil nu Victory branden,
En plukt nu Louriers:
Hoe dat den

Magt en Koning,
Van Pruyssen wilt verstaen,
Met onse Graef Koehoorn,
deet de Stadt overgaen.
Wel Venloo verheven:
Nu bent gy in ons magt,
Want door des Heere Zege,
so toonde ik mijn kragt,
Mijn Ruyters en Zoldaten,
Met het Zwaert in de hand,
Den Heer quam ons te bate,
Die gaf ons d’ overhant.
Wy trocken in d’ approches,
Terstont met stormerhant,
Wy ons Canon daer loste,
Tege de France quant,
de stucken en Kartouwe,
Met Bommen en Karkas
smeten wy sonder flouwe,
Venloo quam in ons magt.
Wy stonden daer in ‘t ronde,
Daer in klaer vlam en vier
Doen wy voor die stadt stonde,
Wy maekten groot getier,
Zo dat de France Beere,
Riepen daer al gelijk,
Men sal doen u begeere,
Geven de stad publijk.
Mijn Gouverneur ootmoedig,
Zoo sprak de Burgery,
Laet ons de stad seer spoedig,
Nu gaen opgeve vry,
Want de Hollanders vroome,
Sy toone haer Konstant,
Laet zy maer binne kome,
in ‘t spaense Gelderlant.
Bouflers ik moet u spreeken,
Mijn Vorst en Generael
aenhoort dog myn gebreke,
Want ik ben siek van quael,
Wy moete gaen marcheeren,
Uyt Venloo terstond,
Want ziet de Duytse Heere,
Schiete ons in de gront.
Soo ging de Stad doen over,
Al met een goet Accoort,
De kloeke Hollanders vrome,
Die quame in de Poort,
En zijn al daer ontfangen,
Met blijdschap alle kant,
En hebben met verlange,
Ons Vaendels daer geplant.
Laet men den Heer nu love,
En danke alle kant,
Want het komt al van bove,
Dat men onse Vyant,
zo komen te verdryven
uyt d’ eene Stad na d’ aer,
Laetr men daer dankbaer blyve,
Aen God nu allegaer.

Uit: Triomf van Nederland, of vervolg op het Eerste Tweede en Derde deel van het Geuse Liedboek (1734) Dirk Ravestein

You cannot copy content of this page