De Rijt, is een verdwenen boerderij of kasteelboerderij in Belfeld.

Aanvankelijk betrof dit enkel een landbouwperceel. In 1590 getuigen twee eigenaren of pachters van het erf, dat hun voorouders een gedeelte van de Reijtt hebben afgestaan voor de aanleg van een weg naar de Maas ter breedte van 3/4 roede, in ruil voor een halve morgen van een kleine aanwas van de gemeente.

In 1615 verkoopt de weduwe van Peter van Erckelantz een gedeelte van een goed in Belffent, die alde Rijt genaamd aan Johan in gen Betaw en Immelen van Lom. In maart 1623 verkoopt Peter van Vendloe een boomgaard, genaamd in de Rijdt aan Johan in die Betauwe en Immel van Lomme. In november van datzelfde jaar verkopen Wilhelm van Eijll, rechtsgeleerde, en Johan Heister hun gedeelte van de halve hof in de Rijdt te Belfeld eveneens aan Johan in die Beetauw en Ummell van Lan (van Lom). Vanaf 1623 is er dus in ieder geval sprake van een woning op het perceel.

In 1661 wordt het goed genaamd de Rijt in het kerspel Belffelt door het Venlose klooster Maria Weide verkocht aan Wilms en Johanna Wolffers. Het klooster had het als gift gekregen van Emerentiana Boermans, zuster binnen het genoemde klooster. De andere helft van de hoeve is op dat moment eigendom geweest van Niclaes in de Beduwe, oom van Emerentiana.

In 1690 draagt ene Peter Hendericx een zekere weerd of bemd gelegen in Belfelt tegen de Reijdt naast een akker, met een erfdienstbaarheidsrecht naar deze weerd over de landerijen, voor een bedrag van 480 gulden Venloos en een vertegenispenning van 1 rijksdaalder over aan ene Jacobus Ronck op den Steijl.

In 1712 verpandt ene Willem Heijnen huis, hof en boomgaard met een totale groote van ongeveer 1 morgen, genaamd In de Rijdt aan de vicaris van Belfeld. In 1737 draagt ene Hendrick Janssen 1/3 deel van een huis en ongeveer 5 morgen akkerland en bemd in de Oude Rijdt gelegen in erfruil over aan zijn broer Geurt Janssen. In 1758 vindt een laatst bekende verpachting plaats van De Rijt. Hoelang het goed nog heeft bestaan, is vooralsnog niet bekend.

Status: verdwenen

Geef een reactie