Het Kazernekwartier is een gebied op de westelijke Maasoever in Venlo en is 22 hectare groot, inclusief buitengebieden. Het gebied ligt in de wijk Ubroek. Dit Kazernekwartier is het laatste grote stuk open terrein van de stad Venlo dat, samen met de Maasboulevard en cultuurwijk Q4 wordt ontwikkeld tot “het nieuwe kloppend hart van de gemeente” (aldus het gemeentebestuur).

Inspraak door de inwoners
ln 2009 heeft de gemeente Venlo alle inwoners en belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de invulling van het Kazernekwartier. Dit was uniek voor deze gemeente, aangezien de burgers middels stadsdebatten, verkiezingen over ontwerpen en sprekerspleinen duidelijk veel invloed konden uitoefenen op de ontwikkeling van het gebied. Helaas heeft de gemeente niet veel met de mening van de burger gedaan, want hoewel de keuze van de burger was gevallen op een bepaald model, koos de gemeente voor een ander model. De tegenstand groeit en het door de gemeente voorgenomen concept betreffende besparing van tijd en geld dreigt een farce te worden.
Intussen lijkt de gemeente van het concept, dat de burger inspraak heeft, te zijn afgestapt. Achter gesloten deuren heeft men aan het begin van 2011 al besloten dat het door de raad gewenste plan wordt uitgevoerd. Bijkomstig euvel is echter wel, dat het gedeelte, dat in fase 1 zal worden uitgevoerd, in de MER niet is meegenomen. Dit wil dus zeggen, dat er eerst een nieuwe MER-rapportage moet worden aangevraagd, alvorens men verder kan met het plan.

Geschiedenis van het terrein

Het Kazernekwartier kan bogen op een historie van maar liefst 23 eeuwen. De plek ligt, strategisch gekozen, in een bocht op de westoever van de Maas. Het is dan ook niet vreemd dat deze locatie een rijke militair-historische geschiedenis kent.

Blariacum

De geschiedenis van het terrein begon dus voor onze jaartelling. Er was een Romeinse nederzetting waarvan wordt aangenomen dat dit Blariacum was. Vanuit dit hoger gelegen terras in het Noord-Limburgse Maasdal kon de hele omgeving worden gecontroleerd. Aan de overzijde van de Maas zou volgens recente ontdekkingen ook een militaire legerplaats uit dezelfde tijd hebben gelegen. Ook zijn er sporen van een vestingschans van rond 1490 gevonden.

Fort Sint-Michiel

Dankzij de gunstige ligging aan de Maas ontwikkelde Venlo zich als een belangrijk handelscentrum in het Hertogdom Gelre. In de Tachtigjarige Oorlog veroverde Frederik Hendrik, de Stedendwinger, Venlo op de Spanjaarden. Vijf jaar later veroverden de Spanjaarden de stad terug en begonnen met de bouw van Fort Sint-Michiel. De bouw startte op 29 september 1641, de naamdag van de engel Michaël. Hier dankt het fort zijn naam aan. In 1831 bouwden de Belgische troepen er een aarden bastion (Fort Leopold) aan vast, om de afstand tussen het fort en de Maas te verkleinen.

Frederik Hendrikkazerne

Op de plek van Fort Sint-Michiel werd tussen 1910 en 1913 de Fredrik Hendrikkazerne ten behoeve van de Koninklijke Landmacht gebouwd. Van 1950 tot 1964 waren hier de Limburgse Jagers gehuisvest. De Venlose aannemer F. Paes heeft de kazerne gebouwd voor 182.700 gulden. De laatste tientallen jaren was de Frederik Hendrikkazerne bekend om zijn militaire rijopleidingen. In 2002 vertrok de laatste militair uit de gemeente.

Multifunctioneel centrum

Een van de speerpunten van het gebied wordt het Multifunctioneel Centrum (MFC). In dit MFC komt het nieuwe wedstrijdstadion voor VVV-Venlo dat in beginsel plaats biedt aan 15.000 toeschouwers en kan worden uitgebreid tot 25.000 toeschouwers. Daarnaast moet het MFC plaats gaan bieden aan een congrescentrum en een concertzaal voor popconcerten. Ook zal waarschijnlijk het Holland Casino haar vestiging naar dit gebied verhuizen en wordt er mogelijk een ROC gevestigd. Voor het complete concept heeft de gemeente vooral gekeken naar een vergelijkbare constructie in Groningen, waar de Euroborg staat. Echter, in Groningen ligt deze Euroborg aan de rand van de stad, terwijl de gemeente Venlo haar eigen MFC wil bouwen op een plek in het hart van de stad met een verwarrend concept (de samenwerking met het ROC en met een casino op het terrein) en onvoldoende infrastructuur. Daarnaast maakt een deel van de bevolking zich zorgen over behoud van het historisch erfgoed van het terrein.

Intussen is bekend geworden dat het ROC niet op het terrein zal komen. De bewuste school heeft te kampen met bezuinigingen door het Rijk, waardoor er geen geld is voor nieuwbouw.Ook Holland Casino trekt zich terug, in ieder geval wat betreft het nieuwe Play Your Game-concept. Wel is de gemeente Venlo nog in gesprek om een versoberde opzet in het plan in te passen. De nieuwe ontwikkelingen zorgen voor hoofdbrekens bij het college, maar het MFC wordt in ieder geval wel gebouwd.

Archeologische ontdekkingen

Bij het terrein zijn recentelijk opmerkelijke archeologische ontdekkingen gedaan. Zo is er onlangs een Romeinse weg gevonden waaruit blijkt dat er een overgang bestond tussen Venlo en Blerick en zijn er Romeinse graven aangetroffen. Ook zijn er resten gevonden van Veerhuis de Staay, welk stamt uit de eerste helft van de 15e eeuw.

Verder onderzoek moet de echte omvang van het archeologisch belang uitwijzen.

Op 10 november 2010 heeft de gemeente Venlo kenbaar gemaakt, dat er delen van het oude Fort Sint-Michiel zijn blootgelegd, welke in goede staat verkeerden. Dat dit een historische ontdekking betreft lijdt geen twijfel. Momenteel wil de gemeente zich beraden over wat zij met deze restanten wil gaan doen. In september 2011 werd bekend gemaakt, dat er op het terrein resten zijn gevonden van een Merovingische hutkom. Deze stamt uit de 5e eeuw. De vondst is gedocumenteerd, waarna men verder is gegaan met het archeologisch onderzoek.

Verdere ontwikkelingen

Intussen is bekend geworden, dat het ROC afziet van deelname in het plan, vooral uit financiële overwegingen. Ook heeft Holland Casino laten weten in ieder geval niet met het nieuwe Play Your Game-concept in Venlo te beginnen. Vooralsnog is nog niet duidelijk of deze organisatie nog op het terrein zal komen. Wel is duidelijk, dat zij de Gemeente Venlo toegewezen heeft gekregen van de Minister van Justitie, voor een vergunning ten behoeve van het uitbaten van kansspelen. Dit betekent, dat speculeren op een al dan niet vertrek uit Venlo van Holland Casino niet aan de orde is. In het voorjaar van 2012 staat in de gemeenteraad behandeling van dit dossier weer op de agenda, met name het bestemmingsplan.  Vervolgens zal dan, zo wordt verwacht, meer duidelijk worden over de verdere invulling van dit terrein.

Maquette Kazernekwartier Venlo

Geef een reactie