Nu aan het laden
×

Mavo Maria Regina

Mavo Maria Regina

Mavo Maria regina

Mavo Maria Regina was een middelbare school in het centrum van Blerick. De door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid geleide Antoniusschool, een lagere school alleen bestemd voor meisjes, begon in 1918 met een zevende, achtste en negende leerjaar, ook wel kopklassen genaamd. Die kopklassen waren in feite de voorloper van de ulo (uitgebreid lager onderwijs), die in 1925 officieel van start ging onder leiding van de zusters Francina en Silva. De ulo, later mulo, kreeg onderdak in een nieuwe vleugel van het kloostercomplex van de zusters aan de Antoniuslaan. Het leerlingental (alleen meisjes) steeg in de vooroorlogse jaren gestaag, naar uiteindelijk meer dan honderd aan het eind van de jaren dertig. Veel van de leerlingen, die uit heel Noord-Limburg kwamen, waren intern. De eerste leek die als leerkracht op de school werkte, was in 1939 Jo Ewalds. Toen zij in 1944 trouwde, moest zij echter het veld ruimen. De oorlog maakte een eind aan de voorspoedige eerste jaren van de mulo. De gevechtshandelingen en de nasleep daarvan leidden ertoe dat er in de beginjaren van de oorlog minder leerlingen naar Blerick kwamen. Bovendien moest de school doordat de Duitsers het klooster van de zusters vorderden in 1942 verhuizen naar het veel te kleine gebouw van de kleuterschool aan het Blariacumplein. In februari 1944 sloot de school zelfs helemaal haar deuren. Drie maanden later begon ze opnieuw, ditmaal in de lokalen van het jongensinternaat van de zusters aan de Kloosterstraat. Daar bleef de mulo zitten, ook nadat de oorlog was afgelopen en de situatie zich langzaam normaliseerde. De zusters sloten namelijk het internaat. Na de oorlog ging het weer bergopwaarts met de school. Het aantal leerlingen nam fors toe. In 1965, het jaar waarin het internaat voor mulo-meisjes sloot, waren er zelfs meer dan 500. Daarna zakte het weer, om in het midden van de jaren zeventig andermaal boven de 500 te komen. Dat bleek de naoorlogse top te zijn, want het aantal nam vervolgens af tot minder dan 400 in 1986. Na de oorlog deden zich ook een aantal belangrijke onderwijskundige veranderingen voor. Zo werd de driejarige mulo omgezet in een vierjarige, wat betekende dat de school vanaf 1954 ook vierde klassen had. In 1968, bij de invoering van de mammoetwet, veranderde het meer uitgebreid lager onderwijs in middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). Zeven jaar later, in 1975, trokken de zusters zich terug uit de leiding van de school, ze werd overgedragen aan een stichtingsbestuur. Datzelfde jaar kwamen ook voor het eerst jongens op school. De mavo was inmiddels niet meer gehuisvest aan de Kloosterstraat, maar in de kloostervleugel aan de Antoniuslaan, waarin tot 1965 de kweekschool zat. Toen deze naar Venlo verhuisde, werd de vleugel verbouwd en geschikt gemaakt voor de mavo (toen nog mulo). Deze bleef daarin gehuisvest tot juni 1990. Als gevolg van een in 1989 overeengekomen fusie met het Blariacumcollege en de Maasveldmavo, vertrokken de leerlingen op 1 juni 1990 naar lokalen elders in Blerick. Niet veel later, op oudejaarsdag van dat jaar, brandde het oude gebouw uit. Het werd gesloopt en maakte plaats voor een nieuw flatgebouw.

Bron: Blerickclopedie

You cannot copy content of this page