Nu aan het laden
×

Venlo, Kazerneterrein

Venlo, Kazerneterrein

Beschrijving

BAAC heeft, in samenwerking met het explosieven-opsporingsbedrijf ECG, tussen 29 oktober 2017 en 26 januari 2018 in opdracht van de gemeente Venlo een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier- Fort van Venlo. Tijdens het onderzoek zijn 12 opgravingsputten met een totale oppervlakte van 8.915 m2 onderzocht, waarvan 8.569 m2 in het eerste vlak en 346 m2 in het tweede vlak.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen realisa- tie van het Fort van Venlo. Het Fort van Venlo betreft een initiatief, waarin
het fort en de kazerne worden gecombineerd met een “Leisure Dome” en “Authentic Food & Handmade Market”. Het complex zou met behulp van een kabelbaan met de Venlose binnenstad worden verbonden. Door de diverse bouwactiviteiten zouden de mogelijk aanwezige archeologische resten verloren gaan. Er is daarom door de gemeente besloten om in het kader van het bouwrijp maken van het plangebied een opgraving uit te laten voeren om alle historische en archeologische resten nauwkeurig te documenteren en zodoende ook bouwstenen aan te reiken voor de nieuwe inrichting.

Tijdens het onderhavige onderzoek is fase 1 onderzocht. Dit betreft globaal het gebied ten zuiden van de voormalige appèlplaats en het deel ten westen daarvan, voor zover gelegen binnen de muren van het voormalige fort Sint- Michiel. Dit deel van het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,4 ha. Fase 1 bevat drie sub-zones (1A, 1B en 1C).

Zone 1A betreft het te onderzoeken gebied ten zuiden en westen van de gebouwen B en C. Het totale oppervlak van dit gebied bedraagt ca. 6400 m2. Gezien de historische kaarten en foto’s kunnen hier resten worden aangetroffen van de binnenbebouwing (barakken) van het fort, evenals de verdwenen bebouwing van de Frederik Hendrikkazerne (keukengebouw, schuilkelders). Zone 1B omvat de tennisbaan, terreindelen rond de gebouwen E en F en de weg voor de gebouwen B en C. De totale oppervlakte hiervan bedraagt circa 6000 m2. Ter hoogte van de tennisbaan bevindt zich vermoedelijk de centrale waterput van het fort.

Zone 1C betreft de locatie van het gesloopte gebouw D en beslaat 1810 m2. Onder gebouw D liggen vermoedelijk de resten van een poterne (doorgang door de wal van het fort), de fortmuur is, gezien de vorige onderzoeken, in ieder geval nog aanwezig.

Details

Titel: Venlo, Kazerneterrein
Auteur(s):

dhr. N.W.T. Warmerdam MA
dhr. J. Aal MA (zoölogie)
mw. drs. M. Tolboom (glas)
mw. drs. A.C. van de Venne (aardewerk)
dhr. drs. J.F. van der Weerden (metaal)

Jaar van uitgifte: 2019
ISSN:

1873-9350

Download:: Bestand

You cannot copy content of this page